Konfidencialitātes politika


Šī personas datu konfidencialitātes politika (turpmāk - konfidencialitātes politika) attiecas uz visu informāciju, ko vietne 'www.tenderate.ru' (turpmāk tekstā '' Tenderate '') atrodas domēna nosaukumā tenderate.ru (kā arī tā apakšdomēni) var saņemt par Lietotāju, izmantojot vietni tenderate.ru (kā arī tā apakšdomēnus), tās programmas un produktus.
1. Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā tiek izmantoti šādi termini:

1.1.1. 'Vietnes administrācija' (turpmāk - Administrācija) - darbinieki, kas pilnvaroti pārvaldīt vietni 'Tenderate', rīkojoties SIA Tenderate vārdā, kuri organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvs, darbības (darbības), kas veiktas ar personas datiem.

1.1.2. 'Personas dati' - jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz konkrētu vai identificējamu personu (personas datu subjektu).

1.1.3. 'Personas datu apstrāde' - jebkura darbība (darbība) vai darbību (darbību) kopums, kas veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, ieskaitot vākšanu, ierakstīšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, maiņu) personas datu iegūšana, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. 'Personas datu konfidencialitāte' ir obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kura ir ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita juridiska pamata.

1.1.5. Vietne “Tenderate” ir savstarpēji savienotu tīmekļa lapu kolekcija, kas atrodas internetā ar unikālu adresi (URL): tenderate.ru, kā arī tās apakšdomēnus.

1.1.6. 'Apakšdomēni' ir lapas vai lapu kopums, kas atrodas trešā līmeņa domēnos, kas pieder vietnei 'Tenderate', kā arī citas pagaidu lapas, kuru apakšdaļā ir administrācijas kontaktinformācija.

1.1.5. 'Vietnes' Tenderate 'lietotājs' (turpmāk tekstā - Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve tīmekļa vietnei 'Tenderate', izmantojot internetu, un kura izmanto tīmekļa vietnes 'Tenderate' informāciju, materiālus un produktus.

1.1.7. 'Sīkdatnes' ir neliels datu gabals, ko nosūta tīmekļa serveris un kas tiek glabāts lietotāja datorā un ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūks katru reizi HTTP pieprasījumā nosūta tīmekļa serverim, mēģinot atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.8. “IP-adrese” ir unikāla datortīkla mezgla tīkla adrese, caur kuru Lietotājs iegūst piekļuvi “Tenderate”.

1.1.9. 'Produkts' - produkts, kuru Lietotājs pasūta vietnē un par kuru maksā, izmantojot maksājumu sistēmas.
2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Vietnes “Tenderate” izmantošana, ko Lietotājs izmanto, nozīmē šīs Privātuma politikas un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumu pieņemšanu.

2.2. Gadījumā, ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam jāpārtrauc vietnes Tenderate izmantošana.

2.3. Šī konfidencialitātes politika attiecas uz vietni 'Tenderate'. SIA Tenderate nekontrolē un nav atbildīga par trešo personu vietnēm, uz kurām Lietotājs var noklikšķināt uz saitēm, kas pieejamas vietnē Tenderate.

2.4. Administrācija nepārbauda Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī privātuma politika nosaka administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt tādu personas datu konfidencialitātes aizsardzību, kurus Lietotājs nodrošina pēc administrācijas pieprasījuma, reģistrējoties Tenderate vietnē, abonējot e-pasta biļetenu vai kad pasūtījuma veikšana.

3.2. Personas datus, kurus atļauts apstrādāt saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot veidlapas “Tenderate” vietnē, un tajos ir šāda informācija:
3.2.1. Lietotāja uzvārds, vārds;
3.2.2. Lietotāja kontakttālrunis;
3.2.3. e-pasta adrese (e-pasts)
3.2.4. Lietotāja dzīvesvieta (ja nepieciešams)
3.2.5. Preču piegādes adrese (ja nepieciešams)
3.2.6. Lietotāja uzņēmuma nosaukums (ja nepieciešams).

3.3. “Tenderate” aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, apmeklējot lapas:
- IP adrese;
- informācija no sīkdatnēm;
- informācija par pārlūku
- piekļuves laiks;
- novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).

3.3.1. Atspējojot sīkfailus, var rasties nespēja piekļūt vietnes daļām, kurām nepieciešama autorizācija.

3.3.2. 'Tenderate' apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm. Šī informācija tiek izmantota, lai novērstu, atklātu un atrisinātu tehniskas problēmas.

3.4. Uz jebkuru citu personisko informāciju, kas nav norādīta iepriekš (apmeklējumu vēsture, izmantotās pārlūkprogrammas, operētājsistēmas utt.), Attiecas droša glabāšana un neizplatīšana, izņemot gadījumus, kas paredzēti kl. 5.2. un 5.3. šo privātuma politiku.

4. Lietotāja personiskās informācijas vākšanas mērķis

4.1. Administrācija Lietotāja personas datus var izmantot šādiem mērķiem:
4.1.1. Tenderate vietnē reģistrētā lietotāja identifikācija turpmākai autorizācijai, pasūtīšanai un citām darbībām.
4.1.2. Nodrošināt Lietotājam piekļuvi personalizētajiem vietnes Tenderate datiem.
4.1.3. Atgriezeniskās saites izveidošana ar Lietotāju, ieskaitot paziņojumu sūtīšanu, pieprasījumus par vietnes “Tenderate” izmantošanu, pakalpojumu sniegšanu un Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrādi.
4.1.4. Lietotāja atrašanās vietas noteikšana, lai nodrošinātu drošību, novērstu krāpšanu.
4.1.5. Lietotāja sniegto personas datu precizitātes un pilnīguma apstiprinājums.
4.1.6. Izveidojiet kontu, lai izmantotu vietnes Tenderate daļas, ja Lietotājs ir piekritis izveidot kontu.
4.1.7. Lietotāju paziņojumi pa e-pastu.
4.1.8. Nodrošināt Lietotājam efektīvu tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar vietnes Tenderate lietošanu.
4.1.9. Īpašu piedāvājumu, informācijas par cenām, biļeteniem un citas informācijas sniegšana Lietotājam ar viņa piekrišanu vietnes Tenderate vārdā.
4.1.10. Reklāmas darbību īstenošana ar Lietotāja piekrišanu.

5. Personiskās informācijas apstrādes metodes un noteikumi

5.1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, jebkādā likumīgā veidā, tostarp personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

5.2. Lietotājs piekrīt, ka Administrācijai ir tiesības pārsūtīt personas datus trešajām personām, jo ​​īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām (ieskaitot elektroniskās), telekomunikāciju operatoriem tikai nolūkā izpildīt Lietotāja pasūtījumu, kas ievietots Tenderate tīmekļa vietnē, tostarp preču piegāde, dokumentācija vai e-pasta ziņas.

5.3. Lietotāja personas datus var pārsūtīt pilnvarotām valsts iestādēm tikai uz likumā noteiktajiem pamatojumiem un veidā.

5.4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Administrācijai ir tiesības neinformēt Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5.5. Administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

5.6. Administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu zaudēšana vai izpaušana.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājam ir tiesības:

6.1.1. Pieņemiet bezmaksas lēmumu sniegt savus personas datus, kas nepieciešami, lai izmantotu vietni Tenderate, un piekrītat to apstrādei.

6.1.2. Atjauniniet, papildiniet sniegto informāciju par personas datiem, ja šajā informācijā mainās.

6.1.3. Lietotājam ir tiesības saņemt no administrācijas informāciju par viņa personas datu apstrādi, ja šādas tiesības nav ierobežotas saskaņā ar federālajiem likumiem. Lietotājam ir tiesības pieprasīt no Administrācijas savu personas datu precizēšanu, bloķēšanu vai iznīcināšanu, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, neprecīzi, nelikumīgi iegūti vai nav nepieciešami norādītajam apstrādes mērķim, kā arī veikt pasākumus, kas paredzēti aizsargāt viņu tiesības.

6.2. Administrācijai ir pienākums:

6.2.1. Izmantojiet saņemto informāciju tikai šīs privātuma politikas 4. punktā norādītajiem mērķiem.

6.2.2. Pārliecinieties, ka konfidenciālā informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdod, nemaina, nepublicē vai citādā veidā neizpauž nodotos Lietotāja personas datus, izņemot cl. 5.2. Un 5.3. šo privātuma politiku.

6.2.3. Veiciet piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti saskaņā ar procedūru, ko parasti izmanto šāda veida informācijas aizsardzībai esošajos biznesa darījumos.

6.2.4. Bloķējiet ar attiecīgo lietotāju saistītos personas datus no brīža, kad lietotājs vai viņa likumīgais pārstāvis vai pilnvarotā institūcija ir sazinājusies vai pieprasījusi personas datu subjektu tiesību aizsardzībai uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāti neprecīzi personas dati. vai nelikumīgas darbības.

7. Pušu atbildība

7.1. Administrācija, kas nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu prettiesisku izmantošanu, saskaņā ar likumu, izņemot gadījumus, kas paredzēti CL. 5.2., 5.3. un 7.2. šo privātuma politiku.

7.2. Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Administrācija nav atbildīga, ja šī konfidenciālā informācija:
7.2.1. Kļuva publiski pieejams pirms tā pazaudēšanas vai izpaušanas.
7.2.2. Tika saņemts no trešās puses, pirms to saņēma Resursu administrācija.
7.2.3. Tika atklāts ar Lietotāja piekrišanu.

7.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par atbilstību tiesību aktu prasībām, tostarp likumiem par reklāmu, par autortiesību un blakustiesību aizsardzību, par preču zīmju un pakalpojumu zīmju aizsardzību, bet neaprobežojoties ar iepriekš minēto, ieskaitot pilnu atbildību par materiālu saturs un forma.

7.4. Lietotājs atzīst, ka atbildību par jebkuru informāciju (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: datnēm, tekstiem utt.), Kurai viņš var piekļūt kā daļa no “Tenderate” tīmekļa vietnes, uzņemas persona, kas sniedza šādu informāciju.

7.5. Lietotājs piekrīt, ka informācija, kas viņam tiek sniegta kā daļa no vietnes “Tenderate”, var būt intelektuālais īpašums, kura tiesības ir rezervētas un pieder citiem lietotājiem, partneriem vai reklāmdevējiem, kuri šādu informāciju ievieto vietnē “Tenderate”.
Lietotājam nav tiesību veikt izmaiņas, iznomāt, nodot aizdevumam, pārdot, izplatīt vai veidot atvasinātus darbus, kuru pamatā ir šāds saturs (pilnībā vai daļēji), ja vien šādas darbības nav rakstiski atļāvušas šāda satura īpašnieki. saskaņā ar atsevišķa līguma noteikumiem.

7.6. Attiecībā uz teksta materiāliem (rakstiem, publikācijām, kas sabiedrībai ir brīvi pieejami “Tenderate” vietnē), to izplatīšana ir atļauta, ja ir norādīta saite uz “Tenderate”.

7.7. Administrācija nav atbildīga Lietotājam par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas Lietotājam radušies, dzēšot, nespējot vai nespējot saglabāt Satura un citus komunikācijas datus, kas atrodas Tenderate vietnē vai tiek pārsūtīti caur to.

7.8. Administrācija nav atbildīga par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies: vietnes vai atsevišķu pakalpojumu izmantošanas vai nespēja izmantot; nesankcionēta piekļuve Lietotāja saziņai; jebkuras trešās puses paziņojumi vai uzvedība vietnē.

7.9. Administrācija nav atbildīga par jebkādu informāciju, kuru lietotājs ievietojis vietnē “Tenderate”, tostarp, bet ne tikai: ar autortiesībām aizsargātu informāciju bez autortiesību īpašnieka skaidras piekrišanas.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. Pirms vērsties tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums vai elektronisks priekšlikums strīda brīvprātīgai izšķiršanai).

8.2. Prasības saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstiski vai elektroniski paziņo pieteikuma iesniedzējam par prasības izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots Rīgas tiesai.

8.4. Pašreizējie tiesību akti attiecas uz šo konfidencialitātes politiku un attiecībām starp Lietotāju un Administrāciju.

9. Papildu noteikumi

9.1. Administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

9.2. Jaunā konfidencialitātes politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā tiek ievietota Vladimira Anohina vietnē, ja vien jaunajā konfidencialitātes politikas izdevumā nav noteikts citādi.

9.3. Par visiem ieteikumiem vai jautājumiem par šo konfidencialitātes politiku jāziņo uz adresi: it
tenderate.ru

9.4. Pašreizējā konfidencialitātes politika ir publicēta vietnē https://www.tenderate.ru/policy.html

Atjaunināts: 2021. gada 10. maijā.

© Copyright 2021 SIA Tenderate - All Rights Reserved