Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
1.1. Šis lietotāja līgums (turpmāk tekstā - Līgums) attiecas uz vietni 'Tenderate', kas atrodas tenderate.ru, un visām attiecīgajām vietnēm, kas saistītas ar www.tenderate.ru vietni.
1.2. Vietne 'Tenderate' (turpmāk - Vietne) ir SIA Tenderate īpašums
1.3. Šis līgums regulē attiecības starp vietnes 'Tenderate' administrāciju (turpmāk tekstā - vietnes administrācija) un šīs vietnes lietotāju.
1.4. Vietnes administrācija patur tiesības jebkurā laikā mainīt, pievienot vai dzēst šī Līguma klauzulas, par to nepaziņojot Lietotājam.
1.5. Lietotāja turpināta vietnes izmantošana nozīmē Līguma un šajā Līgumā veikto izmaiņu pieņemšanu.
1.6. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par šī Līguma pārbaudi attiecībā uz izmaiņām tajā.

2. TERMINU DEFINĪCIJAS

2.1. Šajā Līgumā turpmāk uzskaitītajiem terminiem ir šāda nozīme:
2.1.1 'Tenderate' - vietne, kas atrodas uz domēna vārda www.tenderate.ru un darbojas caur interneta resursu un saistītiem pakalpojumiem.
2.1.2. Vietne satur informāciju par Precēm, Pārdevēju, kas ļauj jums izvēlēties, pasūtīt un (vai) iegādāties Preces.
2.1.3. Vietnes administrēšanas vietne - pilnvaroti darbinieki, kas pārvalda Vietni, rīkojoties SIA Tenderate vārdā.
2.1.4. Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs) ir persona, kurai ir piekļuve Vietnei, izmantojot internetu, un Vietni izmanto.
2.1.5. Vietnes saturs (turpmāk tekstā - Saturs) ir intelektuālās darbības aizsargātie rezultāti, tostarp literāro darbu teksti, to nosaukumi, priekšvārdi, anotācijas, raksti, ilustrācijas, vāki, mūzikas darbi ar tekstu vai bez tā, grafika, teksts, fotogrāfija, atvasinājums, salikti un citi darbi, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, preču zīmju nosaukumi, logotipi, datorprogrammas, datu bāzes, kā arī šī satura dizains, struktūra, izvēle, saskaņošana, izskats, vispārējais stils un atrašanās vieta. Vietne un citi intelektuālā īpašuma objekti, kas kopā un / vai atsevišķi atrodas vietnē.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Šī Līguma priekšmets ir nodrošināt Lietotājam piekļuvi Vietnē esošajiem Produktiem un pakalpojumiem.
3.1.1. Vietne nodrošina Lietotājam šāda veida pakalpojumus (pakalpojumus):
• piekļuve elektroniskam saturam uz maksas un bezmaksas pamata, ar tiesībām iegādāties (lejupielādēt), skatīt saturu;
• piekļuve meklēšanas un navigācijas rīkiem;
• nodrošinot Lietotājam iespēju publicēt ziņojumus, komentārus, lietotāju pārskatus, vērtēt saturu;
• piekļuve informācijai par Precēm un informācijai par Preču iegādi par apmaksātu pamatu;
• cita veida pakalpojumi (pakalpojumi), kas tiek pārdoti vietnes lapās.
3.1.2. Šis līgums attiecas uz visiem esošajiem (faktiski funkcionējošajiem) vietnes pakalpojumiem (pakalpojumiem), kā arī uz visām turpmākajām vietnes modifikācijām un papildu pakalpojumiem (pakalpojumiem), kas parādās nākotnē.
3.2. Piekļuve vietnei tiek nodrošināta uz maksas un bez maksas.
3.3. Šis līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot vietnei, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pievienojies šim Līgumam.
3.4. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē pašreizējo tiesību aktu normas

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Vietnes administrācijai ir tiesības:
4.1.1. Mainiet Vietnes izmantošanas noteikumus, kā arī mainiet šīs vietnes saturu. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad Līgumā tiek publicēta jaunā Līguma versija.
4.1.2. Ierobežojiet piekļuvi vietnei, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma noteikumus.
4.1.3. Mainiet maksājuma summu, kas tiek iekasēta par piekļuves nodrošināšanu vietnes lietošanai.

4.2. Lietotājam ir tiesības:
4.2.1. Saņemiet piekļuvi Vietnes lietošanai pēc reģistrācijas un maksājuma prasību izpildes.
4.2.2. Izmantojiet visus Vietnē pieejamos pakalpojumus, kā arī iegādājieties visas Vietnē piedāvātās preces.
4.2.3. Uzdodiet visus ar pakalpojumiem saistītos jautājumus, izmantojot detalizētu informāciju, kas atrodas vietnes sadaļā 'Kontakti'.
4.2.4. Izmantojiet Vietni tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem un veidā, kas nav aizliegts ar likumu.
4.3. Vietnes lietotājs apņemas:
4.3.1. Pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma sniedziet papildu informāciju, kas ir tieši saistīta ar šīs vietnes sniegtajiem pakalpojumiem.
4.3.2. Lietojot Vietni, ievērojiet autoru un citu tiesību īpašnieku īpašumtiesības un nemantiskās tiesības.
4.3.3. Neveiciet darbības, kuras var uzskatīt par traucējošām Vietnes normālai darbībai.
4.3.4. Neizplatīt, izmantojot Vietni, konfidenciālu un juridiski aizsargātu informāciju par fiziskām vai juridiskām personām.
4.3.5. Izvairieties no darbībām, kas var pārkāpt ar likumu aizsargātas informācijas konfidencialitāti.
4.3.6. Neizmantojiet Vietni reklāmas informācijas izplatīšanai, izņemot gadījumus, ja vietnes administrācija ir piekritusi.
4.3.7. Nelietojiet vietnes pakalpojumus šādiem mērķiem:
4.3.7. 1. Augšupielādējot nelikumīgu saturu, tiek pārkāptas trešo personu tiesības; veicina vardarbību, cietsirdību, naidu un (vai) diskrimināciju rasu, etnisko, dzimumu, reliģisko, sociālo iemeslu dēļ; satur neprecīzu informāciju un (vai) apvainojumus konkrētām personām, organizācijām, varas iestādēm.
4.3.7. 2. pamudinājums veikt prettiesiskas darbības, kā arī palīdzība personām, kuru darbība vērsta uz ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.
4.3.7. 3. nepilngadīgo tiesību pārkāpumi un (vai) jebkāda veida kaitējuma nodarīšana viņiem.
4.3.7. 4. minoritāšu tiesību pārkāpumi.
4.3.7. 5. uzrādīt sevi citai personai vai organizācijas un (vai) kopienas pārstāvim bez pietiekamām tiesībām, tostarp šī tiešsaistes veikala darbiniekiem.
4.3.7. 6. maldinoša informācija par jebkura Vietnē ievietotā kataloga produkta īpašībām un īpašībām.
4.3.7. 7. Nepareiza Preču salīdzināšana, kā arī negatīvas attieksmes veidošanās pret personām, kuras (neizmanto) noteiktas Preces, vai šādu personu nosodīšana.
4.4. Lietotājam ir aizliegts:
4.4.1. Izmantot jebkuras ierīces, programmas, procedūras, algoritmus un metodes, automātiskās ierīces vai līdzvērtīgus manuālos procesus, lai piekļūtu Vietnes saturam, iegūtu, kopētu vai izsekotu tam;
4.4.2. Izjaukt Vietnes pareizu darbību;
4.4.3. Jebkurā veidā apejiet Vietnes navigācijas struktūru, lai saņemtu vai mēģinātu iegūt jebkādu informāciju, dokumentus vai materiālus ar jebkādiem līdzekļiem, ko īpaši nenodrošina šīs Vietnes pakalpojumi;
4.4.4. Neautorizēta piekļuve Vietnes funkcijām, jebkurām citām sistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar šo Vietni, kā arī visiem Vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem;
4.4.4. Pārkāpiet drošības vai autentifikācijas sistēmu Vietnē vai jebkurā tīklā, kas saistīts ar Vietni.
4.4.5. Veiciet reverso meklēšanu, izsekojiet vai mēģiniet izsekot jebkādu informāciju par jebkuru citu Vietnes lietotāju.
4.4.6. Izmantojiet vietni un tās saturu jebkādiem mērķiem, kas aizliegti ar likumu, kā arī mudina uz jebkuru nelikumīgu darbību vai citu darbību, kas pārkāpj vietnes vai citu personu tiesības.

5. TIEŠSAISTES VEIKALA VIETNES LIETOŠANA

5.1. Vietne un Vietnes saturs ir Vietnes administrācijas īpašnieks un pārzinis.
5.2. Vietnes saturu nekādā veidā nevar kopēt, publicēt, reproducēt, pārsūtīt vai izplatīt, kā arī ievietot globālajā internetā bez iepriekšējas rakstiskas Vietnes administrācijas piekrišanas.
5.3. Vietnes saturu aizsargā autortiesības, preču zīmju likumi, kā arī citas tiesības, kas saistītas ar intelektuālo īpašumu un negodīgas konkurences likumi.
5.4. Lai iegādātos Vietnē piedāvātās preces, var būt nepieciešams izveidot lietotāja kontu.
5.5. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par konta informācijas, tostarp paroles, konfidencialitātes uzturēšanu, kā arī par visām bez izņēmuma darbībām, kas tiek veiktas konta Lietotāja vārdā.
5.6. Lietotājam nekavējoties jāinformē Vietnes administrācija par jebkādu neatļautu viņa konta vai paroles izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu.
5.7. Vietnes administrācijai ir tiesības vienpusēji anulēt Lietotāja kontu, ja tas nav izmantots ilgāk par 12 kalendārajiem mēnešiem pēc kārtas, par to nepaziņojot Lietotājam.
5.7. Šis Līgums attiecas uz visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem Preču iegādei un Vietnē sniegto pakalpojumu sniegšanai.
5.8. Vietnē ievietoto informāciju nevajadzētu uzskatīt par izmaiņām šajā Līgumā.
5.9. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā, par to nepaziņojot Lietotājam, veikt izmaiņas Vietnē piedāvāto Produktu un pakalpojumu sarakstā un (vai) cenās, kas piemērojamas šādiem Produktiem par to pārdošanu un (vai) Interneta veikala sniegtie pakalpojumi.
5.10. Šī Līguma 5.10.1. - 5.10.4. Punktā minētie dokumenti tiek reglamentēti attiecīgajā daļā un attiecas uz Vietnes izmantošanu, ko veic Lietotājs. Šis līgums ietver šādus dokumentus:
5.10.1. Privātuma politika;
5.10.2. Attālināts preču pirkšanas un pārdošanas līgums;
5.10.3. Pieteikums pasūtījuma veikšanai;
5.10.4. Ieteikumi un komentāri.
5.11. Jebkurš no dokumentiem, kas uzskaitīti 5.10. var tikt atjaunota. Izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās tiek publicētas Vietnē.

6. ATBILDĪBA

6.1. Vietnes administrācija neatlīdzina zaudējumus, kas Lietotājam var rasties tīša vai neapdomīga jebkura šī Līguma noteikuma pārkāpuma gadījumā, kā arī nesankcionētas piekļuves dēļ cita lietotāja saziņai.
6.2. Vietnes administrācija nav atbildīga par:
6.2.1. Aizkavēšanās vai neveiksmes operācijas veikšanā, kas izriet no nepārvaramas varas, kā arī jebkādi telekomunikāciju, datoru, elektrisko un citu saistītu sistēmu darbības traucējumi.
6.2.2. Pārskaitījumu sistēmu, banku, maksājumu sistēmu darbības un kavējumi, kas saistīti ar viņu darbu.
6.2.3. Pareiza vietnes darbība, ja Lietotājam nav nepieciešamo tehnisko līdzekļu, lai to izmantotu, kā arī neuzņemas nekādas saistības nodrošināt lietotājus ar šādiem līdzekļiem.

7. LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS

7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības atklāt visu savākto informāciju par šīs Vietnes lietotāju, ja izpaušana ir nepieciešama saistībā ar izmeklēšanu vai sūdzību par Vietnes nepareizu izmantošanu, vai arī izveidot (identificēt) Lietotāju, kurš var pārkāpt vai traucēt tiesības Vietnes administrācijas vai citu Vietnes lietotāju tiesības.
7.2. Vietnes administrācijai ir tiesības izpaust jebkādu informāciju par Lietotāju, kuru tā uzskata par nepieciešamu, lai izpildītu spēkā esošo tiesību aktu vai tiesas lēmumu noteikumus, nodrošinātu šī Līguma noteikumu ievērošanu, aizsargātu SIA Tenderate, Lietotāju tiesības vai drošību.
7.3. Vietnes administrācijai ir tiesības atklāt informāciju par Lietotāju, ja pašreizējā likumdošana to pieprasa vai atļauj.
7.4. Vietnes administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam pārtraukt un (vai) bloķēt piekļuvi vietnei, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu vai Vietnes lietošanas noteikumus, kas ietverti citos dokumentos, kā arī gadījumā, ja vietnes izbeigšana vai tehniskas problēmas vai problēmas dēļ.
7.5. Vietnes administrācija nav atbildīga Lietotājam vai trešajām personām par piekļuves izbeigšanu Vietnei, ja Lietotājs pārkāpj jebkuru šī Līguma noteikumu vai citu dokumentu, kas satur Vietnes lietošanas noteikumus.

8. STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. Gadījumā, ja starp šī Līguma Pusēm rodas domstarpības vai strīdi, priekšnoteikums prasības iesniegšanai (rakstisks priekšlikums strīda brīvprātīgai izšķiršanai) ir priekšnoteikums pirms vēršanās tiesā.
8.2. Prasījuma saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no tā saņemšanas dienas rakstiski paziņo pieteikuma iesniedzējam par prasības izskatīšanas rezultātiem.
8.3. Ja nav iespējams atrisināt strīdu pēc brīvprātības principa, jebkurai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā, lai aizsargātu viņu tiesības, kuras tām piešķir spēkā esošie tiesību akti.
8.4. Jebkura prasība par Vietnes lietošanas noteikumiem ir jāiesniedz 30 dienu laikā pēc prasības pamatojuma rašanās, izņemot Vietnes materiālu autortiesību aizsardzību, kas aizsargāta saskaņā ar likumu. Šīs klauzulas noteikumu pārkāpšanas gadījumā jebkura prasība vai prasības pamatojums tiks dzēsts ar noilgumu.

9. PAPILDU NOTEIKUMI
9.1. Vietnes administrācija nepieņem Lietotāja atbildes piedāvājumus par izmaiņām šajā lietotāja līgumā.
9.2. Vietnē ievietotās lietotāju atsauksmes nav konfidenciāla informācija, un Vietnes administrācija tās var izmantot bez ierobežojumiem.

Atjaunināts 2021. gada 10. maijā

© Copyright 2021 SIA Tenderate - All Rights Reserved